[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้

ผลงานนักเรียน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เจ้าของผลงาน : นางบงกช วิลาศรี
อาทิตย์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1505    จำนวนการดาวน์โหลด : 815 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน


เรื่อง  การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้   รายวิชา ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ชื่อผู้วิจัย  นางบงกช  วิลาศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


๑.  หลักการและเหตุผล  :

การจัดการศึกษา มุ่งเน้นความสำคัญทั้งทางด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถ  โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด  แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามสภาพของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสติปัญญา  วิธีคิด  ค่านิยมและความเชื่อ  อีกทั้งผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เหมือนกัน  แม้จะผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์เดียวกัน  ทั้งนี้เพราะผู้เรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวธรรมชาติและศักยภาพในการเรียนที่แตกต่างกัน  ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ใหม่และประการสำคัญ  คือ  วิธีการเรียนรู้หรือลีลาในการเรียนรู้  (Learning  Styles)  ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ครูผู้สอนจึงต้องหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
หมวด  ๑  มาตรา  ๖  กล่าวไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
หมวด  ๔  มาตรา  ๒๒  -  ๓๐  กล่าวไว้ว่า  การจัดการศึกษามุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถโดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำ  ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนผู้เรียน  ในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และการเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ  มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย  ควรคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา  วิธีการเรียนรู้  ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเนื่อง  เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้จากธรรมชาติการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การเรียนรู้แบบบูรณาการ  และการเรียนรู้คู่คุณธรรม  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกัน  และแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในกระบวนการเรียนการสอน  อำนวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่  โดยร่วมมือกับบิดามารดา  ผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเหตุผลดังกล่าวผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้จากผลการวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และสอดคล้องกับแนวการจัดการจัดการศึกษา  หมวด  ๔                       มาตรา ๒๒ - ๓๐  อีกทางหนึ่งด้วย


๒.  วัตถุประสงค์การวิจัย  :
เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้  รายวิชา  ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน บ้านลานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 9/พ.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 9/พ.ค./2561
      การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3/ส.ค./2557
      รายงานการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) รายวิชา ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3/ส.ค./2557
      รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้านตำนานเมืองบ้านไผ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง ชื่นชมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 3/ส.ค./2557