หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดย : admin
อ่าน : 2365
ศุกร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

---------------------------------

        ด้วยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๕ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๒ลงวันที่๑๑กันยายน๒๕๕๒ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๔ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่๒๖กันยายน๒๕๕๕และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่๑๖๒๖/๒๕๕๑เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการลงวันที่๒๒ ธันวาคม๒๕๕๑จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน  ๑  อัตรา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติปฏิบัติเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๓) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๖) ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๗) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่างจำนวน๑อัตราสาขาวิชาเอกพลศึกษา
ค่าตอบแทนเดือนละ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่๓๐กันยายน ๒๕๕๙
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีๆละ๒ครั้งโดยระหว่างอายุสัญญาจ้างหากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี (ปีงบประมาณ) ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับดี  สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
๒.๑คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์
(๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน๑เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรคพ.ศ. ๒๕๕๓มายื่นด้วย
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่       นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา๓๐แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ำกว่านี้ ซึ่งก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาเอกพลศึกษา

๓. การรับสมัคร
๓.๑วันเวลาสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่๓๐เมษายน๒๕๕๗ถึงวันที่๔ พฤษภาคม๒๕๕๗ เวลา๐๙.๐๐น. – ๑๕.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด๑×๑.๕นิ้วโดยถ่ายไว้ไม่เกิน๖เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)จำนวน๓รูป
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตรพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร)
(๓) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา พร้อมสำเนาจำนวน๑ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน๑เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรคพ.ศ. ๒๕๕๓
(๗) ใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) หรือหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งความเป็นครูเช่นเกียรติบัตรวุฒิบัตรแฟ้มสะสมงานเป็นต้น
(๘) สำเนาหลักฐานอื่นเช่นใบสำคัญการสมรส  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.๘ หรือ สด.๔๓) (ถ้ามี)จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้  ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า  “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ๒๐๐บาท

๓.๔เงื่อนไขการรับสมัคร
(๑) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
(๓) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเองไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆเช่น ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบฯลฯ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทันที

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการเลือกสรร
๔.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๕พฤษภาคม๒๕๕๗ณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้จะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียนในวันที่๕พฤษภาคม๒๕๕๗เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
๔.๒ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อประเมินทักษะและสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ในวันที่๕ พฤษภาคม๒๕๕๗  ณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้จะดำเนินการเลือกสรรโดยการสัมภาษณ์ในวันที่๕พฤษภาคม๒๕๕๗เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมจะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งดังนี้
๕.๑  ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (๕๐  คะแนน)
๕.๒  ประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน  (๕๐  คะแนน)
๕.๓  ประเมินทักษะและสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยการสัมภาษณ์ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เชาว์ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ (๕๐  คะแนน)